REGULAMIN SZKOLEŃ ON-LINE

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Annę Grygorczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dentomax Anna Grygorczuk z siedzibą w Białymstoku, ul.Nowowarszawkska 32/2, 15-206, REGON: 052243616, NIP: 9661743553 za pośrednictwem strony internetowej www.szkolenia.dentomax.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Dentomax Anna Grygorczuk z siedzibą w Białymstoku usług płatnych i nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

2.

Anna Grygorczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dentomax Anna Grygorczuk jest uprawniona do organizowania Szkoleń, prezentowanych na pośrednictwem Strony Internetowej i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem: 14/2005/D (zaświadczenie wydane w dniu 11.04.2005 r.) prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku.

§ 1 Definicje

 

1.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji na Stronie Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Stronie Internetowej.

 

3.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.

 

5.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

6.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

7.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 

8.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej.

 

9.

Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Stronę Internetową, działające w domenie www.szkolenia.dentomax.pl

 

10.

Szkolenie (“Usługa odpłatna”) – oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności przez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprzez udostępnienie Użytkownikowi Treści cyfrowych przez określony czas, każdorazowo podany do wiadomości Użytkownika przed złożeniem przez niego zamówienia.

 

11.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

12.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

13.

Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 

14.

Usługodawca – oznacza Annę Grygorczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dentomax Anna Grygorczuk z siedzibą w Białymstoku (15-206), ul. Nowowarszawska 32/2, NIP: 9661743553, REGON: 052243616 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: szkolenia@dentomax.pl, będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej.

 

15.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Strony Internetowej

 

1.

Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

 

3.

Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

 

4.

W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

Każdorazowo na Stronie Internetowej, zawarte są informacje o funkcjonalności i interoperacyjności danej Treści cyfrowej, udostępnianej w ramach usługi Szkolenie. W szczególności w celu korzystania z Treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej.

 

6.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

7.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

8.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

9.

Materiały (w tym Treści cyfrowe), które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.

 

10.

Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w trakcie Szkolenia, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Użytkownika, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.

§ 3 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 

2.

Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia na Stronie Internetowej.

 

3.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 

4.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

5.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Usługi 

 

1.

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

2.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę odpłatną Szkolenie.

 

3.

Odpłatna Usługa Szkolenie zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu i polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności przez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej – w postaci udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę Treści cyfrowych, jak również na udostępnieniu Użytkownikowi testu on-line – uzyskanie pozytywnego wyniku z testu, jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Szkolenia, o którym mowa poniżej, w . Szczegółowy zakres usługi Szkolenie, każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej.

 

 

Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Szkolenia, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych. Materiały w ramach Szkolenia udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako informacja szkoleniowa, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiedzy z dziedziny w której opracowane zostało Szkolenie.

 

 

W celu korzystania z materiałów dostarczonych przez Usługodawcę w ramach usługi Szkolenie, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.

 

4.

Po zakończonym Szkoleniu oraz zdaniu testu w formie on-line, który wchodzi w skład odpłatnej usługi Szkolenie, na zasadach opisanych na Stronie Internetowej Serwisu, Użytkownik otrzymuje od Organizatora (z zastrzeżeniem poniżej) w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Użytkownika, podany podczas składania zamówienia, certyfikat o odbyciu Szkolenia, który obejmuje następujące informacje:

 

a)

liczbę otrzymanych punktów edukacyjnych;

 

b)

imię i nazwisko Użytkownika z tytułem naukowym/zawodowym;

 

c)

nazwę (tytuł) Szkolenia;

 

d)

datę Szkolenia;

 

e)

nazwę Organizatora;

 

f)

podpis Organizatora;

 

g)

imię i nazwisko Wykładowcy z tytułem zawodowym/naukowym;

 

h)

podpis Wykładowcy.

 

5.

Warunkiem otrzymania certyfikatu, o którym mowa powyżej, jest uczestnictwo on-line w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia (poprzez odtworzenie udostępnionych w ramach usługi Szkolenie Treści cyfrowych), a także zdanie testu on-line, o czym mowa powyżej w  oraz podanie numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ), podczas składania zamówienia, o czym Użytkownik każdorazowo informowany jest przed złożeniem zamówienia.

 

6.

Celem wzięcia udziału w Szkoleniu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Szkolenia.

 

7.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

a)

Prowadzenie Konta Użytkownika.

 

8.

Usługa wskazana w §4 ust. 7 powyżej świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

9.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionej powyżej usługi, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

10.

Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, jak również dostęp do Usługi Szkolenie (w tym Treści cyfrowych i testu on-line).

 

11.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

12.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Składanie zamówień

 

1.

Użytkownik może składać zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem formularza zamówienia Szkolenia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

2.

Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, kompletuje zamówienie wybierając rodzaj Szkolenia, którym jest zainteresowany spośród Szkoleń prezentowanych na Stronie Internetowej. Dodanie Szkolenia do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Szkoleniem, prezentowanym na Stronie Internetowej. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrane Szkolenie, wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową, osobie prowadzącej Szkolenie, dokładnym zakresie Usługi odpłatnej oraz terminie i sposobie jej realizacji, a także czasie trwania Umowy (tj. okresie, przez jaki na rzecz Użytkownika świadczona będzie usługa Szkolenie – w tym udostępniane Treści cyfrowe).

 

 

Użytkownik jest ponadto informowany o ilości punktów edukacyjnych, jakie może zdobyć w razie odbycia danego Szkolenia i zdaniu testu on-line, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 poz. 514 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2017 poz. 1923 ze zm.).

 

3.

W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

4.

Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy. 

 

5.

Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy zawarcia Umowy, będącej przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy.

 

6.

Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.

§ 6 Płatności

 

1.

Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto.

 

2.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);

 

b)

karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayNow, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).

 

3.

Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 3 Dni roboczych.

 

4.

W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

5.

Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 7 Reklamacje

 

1.

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres www.szkolenia.dentomax.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

 

2.

Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 

1.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2.

Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

 

3.

Użytkownik może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4.

W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

 

5.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

6.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7.

Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o którym mowa w , ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie. 

 

8.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

 

9.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 

1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 10 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

 

1.

Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2.

Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 

3.

Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.

 

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

4.

Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §10 Regulaminu.

 

6.

Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2022 r.