19 lis

Szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Termin: 19/11/2022 - 26/11/2022, godz: Całodniowe
Miejsce: Dentomax, Białystok Podlaskie
Prowadzący:
Punkty:
Cena: 750 za szkolenie zł

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje są do­stęp­ne pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 604171017

Termin szkolenia: 19,20,26 listopada 2022, godz. 9-17

Szko­le­nie bę­dą­ce pod­sta­wą do uzy­ska­nia upraw­nień IN­SPEK­TO­RA OCHRO­NY RA­DIO­LO­GICZ­NEJ w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie w ce­lach me­dycz­nych.

Placówka „Dentomax Anna Grygorczuk”  jest wpi­sa­na do re­je­stru jed­no­stek upo­waż­nio­nych do prze­pro­wa­dza­nia szko­le­nia przez Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go. Pro­gram szko­le­nia jest zgod­ny z roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Zdro­wia z dnia 31 grud­nia 2012 r. w spra­wie nada­wa­nia upraw­nień in­spek­to­ra ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie w ce­lach me­dycz­nych.

Zakres szkolenia

Szko­le­nie przy­go­to­wu­je do eg­za­mi­nu na upraw­nie­nia ty­pu IOR-R i IOR-S do­ty­czą­ce nad­zo­ro­wa­nia dzia­łal­no­ści w za­kre­sie sto­so­wa­nia apa­ra­tów rent­ge­now­skich do ce­lów dia­gno­sty­ki me­dycz­nej, ra­dio­lo­gii za­bie­go­wej, ra­dio­te­ra­pii po­wierzch­nio­wej i ra­dio­te­ra­pii scho­rzeń nie­no­wo­two­ro­wych oraz w gabinetach stomatologicznych.

Podstawa prawna

Zgod­nie z wy­mo­ga­mi art.7.5 usta­wy z dnia 29.11.2000 Pra­wo ato­mo­we (Dz.U.2012.264) we­wnętrz­ny nad­zór nad prze­strze­ga­niem wy­ma­gań ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie do ce­lów dia­gno­sty­ki me­dycz­nej, ra­dio­lo­gii za­bie­go­wej, spra­wu­je oso­ba, któ­ra po­sia­da upraw­nie­nia in­spek­to­ra ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w tych pra­cow­niach.

Termin egzaminu

  • 27 listopada 2022

Eg­za­min odbędzie się przed Ko­mi­sją wy­zna­czo­ną przez Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go.

Koszt szkolenia

750 zł – ce­na obej­mu­je wy­kła­dy, ma­te­ria­ły szko­le­nio­we, ma­te­ria­ły po­moc­ni­cze, lun­che, prze­rwy ka­wo­we.

Koszt egzaminu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 71 ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty stanowiącej dochód budżetu państwa i wnosi się ją na rachunek Głównego Inspektora Sanitarnego w wysokości 560,- zł.(https://www.gov.pl/web/gis/egzamin-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-nadanie-uprawnien-inspektora-ochrony-radiologicznej)

Wpłaty

Wpłaty za uczest­nic­two w szkoleniu w wysokości 750,- zł pro­si­my do­ko­ny­wać na kon­to:
Dentomax Anna Grygorczuk
11 1140 2017 0000 4502 0379 5721

Wpłaty za egzamin w wysokości 560,- zł należy dokonać na konto:
Główny Inspektor Sanitarny, NBP O/O Warszawa
96 1010 1010 0082 9522 3100 0000

W tytule opłaty za egzamin należy podać:

  1. Egzamin IOR «termin egzaminu»
  2. Imię i nazwisko osoby zdającej,
  3. Siedem pierwszych cyfr numeru PESEL,
  4. Adres osoby zdającej

W celu złożenie rezerwacji na szkolenie prosimy o uzupełnienie formularza.

Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane! mail@domena.pl
Chcę otrzymać Fakturę VAT

Proszę wypełnić dane do faktury.

Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Dopisz mnie do newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Pole wymagane!